Обществени поръчки

„Извор П”ООД” обявява процедура за определяне на изпълнител чрез “Избор с публична покана” по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016, във връзка с изпълнение на Договор BG16RFOP002-2.001-0884-С01 „Подобряване на производствения капацитет в „Извор П”ООД”, с предмет:

„Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "ИЗВОР-П" ООД”

Определен е 13 дневен срок за събиране на офертите считано от 14.09.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2016 г. ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Дата на отваряне на офертите: 27.09.2016 г. в 09:00 ч.
Място: гр. Панагюрище ПК 4500, ул. „Павел Хаджисимеонов”№58
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите:
- Законните представители по регистрация на кандидатите, подали оферти в срок или техни нотариално упълномощени за обекта на процедурата представители;
- Регионални представители на УО.

Лице за контакт: Анна Йончева
Телефон: 0897920657
Електронна поща: izvorproekt@abv.bg

Свалете всички нужни документи за кандидатстване


„Извор П”ООД” обявява процедура за определяне на изпълнител чрез “Избор с публична покана” във връзка с изпълнение на Договор BG16RFOP002-2.001-088-С01 „Подобряване на производствения капацитет в „Извор П”ООД”, с предмет: 

„Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "ИЗВОР-П" ООД”

Определен е 15 дневен срок за събиране на офертите считано от 20.06.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти: 04.07.2016 г. до 17:00ч.
След този срок представените оферти не се приемат за участие в процедурата.
Адрес за подаване на офертите:
„ИЗВОР - П”ООД
гр. Панагюрище 4500
ул. „Павел Хаджисимеонов”№58.

Дата на отваряне на офертите: 05.07.2016 г. в 11:00 ч.
  Място: гр. Панагюрище ПК 4500, ул. „Павел Хаджисимеонов”№58
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите:
- Законните представители по регистрация на кандидатите, подали оферти в срок или техни нотариално упълномощени за обекта на процедурата представители;
- Регионални представители на УО.

Лице за контакт: Илиян Делирадев
Телефон: 0894463084
Електронна поща: izvorproekt@abv.bg

Документация

Свалете всички нужни документи за кандидатстване