За нас

2002 е основана фирма „Извор-П“ ООД в гр.Панагюрище, България. Първоначално фирмата се занимава с шевно производство на работно облекло, от което 95% се изнася във Франция.

2007 фирмата разраства своята дейност, като открива цех за производство на заварени метални конструкции. Основният дял от производството са артикули, предназначени за селкостопанска техника, основно за пазара в Германия.

2005 стартира производство на калъфи за въздушни възглавници за автомобилната индустрия.

2010 с обособяване на нов участък с релсов път и съоръжение за изпитание, стартира производство на кранове.

2011 като част от производството вече са и буфери, които се експортират за eвропейски и световни морски пристанища.

"Извор П" ООД e бенефициент по проект N: BG16RFOP002-2.001-0884-C01 „Подобряване на производствения капацитет в " Извор П " ООД”.

ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на „Извор П“ ООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА СА:

Дейност 1: Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "ИЗВОР-П" ООД.
Дейност 2: Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на етап, разкрояване на метални листа.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Инвестиции в нови ДМА :
• CNC Хидравлична абкантпреса
• Комбинирана пресножица
• Хидравлична триролкова машина за огъване на плътни и валцовани профили с различно сечение и тръби с голям радиус на огъване - базов модел, комплект с ролки за огъване на профили без кръгли и елипсовидни тръби.
• Автоматична портална машина за разкрояване на метални листа
• Хидравлична гилотина
• Фрезова и пробивна машина
2.Подобряване на качеството на съществуващата продукция
3.Диверсификация на продуктовия асортимент
4.Подобряване на пазарните позиции на дружеството
5.Повишаване на ефективността на производствените разходи
6.Нарастване на производителността:
• бързи срокове на производство
• високо качество на изработката
• пълно съответствие с технологичната документация и изискванията на клиента
• ниска производствена себестойност

Срок на изпълнение: 12 месеци.
Място на изпълнение: гр.Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов” No58

Дата на стартиране: 09.02.2016
Дата на приключване: 09.02.2017

Обща стойност: 404 496.00 лв.
Финансиране от ЕС, ЕФРР: 240 675.12 лв.
Национално финансиране: 42 472.08 лв.